Informa Connect Singapore is part of the Informa Connect Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC's registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 3099067.

P51526 24th Annual Asia International Sugar Conference
Download Brochure Request

Register your interest

Comments

Register your interest

Comments

24th Annual Asia International Sugar Conference

5 – 6 December 2018
The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Register Your Interest Download Brochure

overview

Asia’s longest serving Sugar Conference and Exhibition comes to Vietnam with a shot in the arm! Co-located for the first time ever as part of IBCs Soft Commodity Week in Vietnam, four different events will bring and even stronger knowledge and networking proposition.

The Sugar deficit is our top issue for this year’s agenda, and how it will translate into pricing, policy, trade and supply-demand outlook for 2019. Backed up with insights from top traders and millers, the focus will be on strategies for managing the surplus, identifying new markets, and ensuring your sugar is competitive.

Sample list of attendees for Soft Commodities Week 2018 >>

New in 2018

 • Part of Soft Commodities Week with a strong hold on technology, trade and sustainability
 • Global commodity forecast and projections for Sugar
 • We want your Sugar! Country showcase of top demand markets
 • Sugar price forecast
 • The next frontier for Vietnam sugar, how can the sector be developed
 • The Sugar Tax movement and longer term implications
 • Sustainability in sugar – what is being done?
 • Justifying investment in new production technologies
 • The current state of play in diversification investment projects
 • Cane Management and Pricing models
 • Addressing Surplus and Deficit Projections for 2019/2020

About Soft Commodities Week

Hosted in Vietnam, and supported by top Industry bodies and Government agencies, the Soft Commodity Week will co locate 4 events:

Sponsorship

Partnership and Profile Building Opportunities are Now Available!
Contact us today to find out how you can position your company as a market leader at this event, and to explore the range of branding and marketing opportunities available.

View Sponsors profile >>

Tiếng Việt

Tổng quan
Hội nghị và Triển lãm Đường phục vụ lâu nhất Châu Á đến Việt Nam với một tác động mạnh! Lần đầu tiên được tổ chức tại cùng địa điểm như là một phần của Tuần lễ Hàng hóa Mềm IBC tại Việt Nam, bốn sự kiện khác nhau sẽ mang lại kiến thức và xây dựng mạng lưới rộng lớn hơn.

Thặng dư Đường là vấn đề hàng đầu của chúng ta cho chương trình nghị sự của năm nay và cách nó sẽ chuyển thành triển vọng về giá cả, chính sách, thương mại và cung cầu cho năm 2019. Được hỗ trợ nhờ các thông tin chi tiết từ các nhà thương mại và các nhà kinh doanh hạt hàng đầu, trọng tâm sẽ là các chiến lược quản lý thặng dư, xác định các thị trường mới và đảm bảo đường của quý vị có tính cạnh tranh.

Các điểm mới trong năm 2018

 • Một phần của Tuần lễ Hàng hóa Mềm nhấn mạnh về công nghệ, thương mại và tính bền vững
 • Dự đoán và ước tính hàng hóa toàn cầu cho Đường
 • Chúng tôi muốn có Đường của quý vị! Triển lãm quốc gia về các thị trường có nhu cầu hàng đầu
 • Dự đoán giá đường
 • Lĩnh vực tiếp theo cho đường Việt Nam, cách phát triển ngành đường
 • Phong trào Thuế Đường và ý nghĩa dài hạn hơn
 • Tính bền vững về đường – những gì đang được thực hiện?
 • Điều chỉnh đầu tư vào các công nghệ sản xuất mới
 • Tình trạng hiện tại của các dự án đầu tư đa dạng hóa
 • Các mô hình Quản lý và Định Giá Mía

Các sự kiện được tổ chức cùng địa điểm bao gồm


Các gói
Hội thảo 2 Ngày : 1595 Đô la Mỹ
Hội thảo 2 Ngày – Đại biểu Việt Nam : 600 Đô la Mỹ

Bổ sung
Hội nghị Trước Hội thảo : 400 Đô la Mỹ
Hội nghị Trước Hội thảo – Đại biểu Việt Nam : 200 Đô la Mỹ

Giá Đăng ký Sớm: Đăng ký & Thanh toán chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2018

TIẾT KIỆM ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
Đăng ký 2 Đại biểu được 1 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
Đăng ký 3 Đại biểu được 2 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
(Giá theo nhóm được tính theo mức giá bình thường của gói hội nghị chính 2 ngày)

Đối với các Đăng ký Nhóm có trên 3 thành viên trong nhóm, vui lòng gửi thư điện tử tới info@ibcasia.com.sg hoặc gọi điện thoại theo số +65 6508 2477

 • *Lệ phí cho người Việt Nam sở hữu hoàn toàn áp dụng cho các Công dân Việt Nam được thuê bởi các công ty Việt Nam sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Giảm Giá cho Nhiều Đăng ký được áp dụng cho các nhóm có từ 3 đại biểu trở lên đến từ cùng một tổ chức đăng ký cùng một sự kiện, cùng một lúc.
 • Phí được nêu là giá chiết khấu cho MỖI ĐẠI BIỂU. Chỉ áp dụng một lần giảm giá; giá đăng ký sớm HOẶC giá theo nhóm.
 • Tất cả các khoản phí đã nêu bao gồm bữa trưa, đồ giải khát và bộ tài liệu hoàn chỉnh. Giá không bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.
 • Tất cả các đại biểu từ các công ty có trụ sở tại Singapore phải trả thêm 7% GST (CHỈ ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN SINGAPORE)

Đang Có Cơ hội Hợp tác và Tạo dựng Hồ sơ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách quý vị có thể định vị công ty của mình như một công ty dẫn đầu thị trường tại sự kiện này và để khám phá phạm vi của các cơ hội có sẵn về xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

Xem hồ sơ của các Nhà tài trợ >>


Xem hồ sơ của các Đối tác >>


Ngày 04 – 06 tháng 12 năm 2018
The Reverie Saigon
22 – 36 Đại lộ Nguyễn Huệ
& 57-69F Đường Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1
Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3823 6688 Fax:+84 28 3822 3355
Thư điện tử: info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com


Dịch vụ Khách hàng
register@ibcasia.com.sg
+65 6508 2401

Cơ hội về Tài trợ 
Jonathan Kiang
+65 6508 2471 
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Diễn thuyết 
Sophia Zhao 
+65-6508 2491 
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Hợp tác Truyền thông & Hiệp hội
Tham Ruohyi 
+65 6508 2463 

ruohyi.tham@ibcasia.com.sg

speakers

Judith Ganes

President, J Ganes Consulting, LLC

Ahadu Woubshet 4th Annual International Schools China 2018

Ahadu Woubshet

Founder and General Manager Moyee Coffee, Ethiopia

Denys Collin Munang 4th Annual International Schools China 2018

Denys Collin Munang

Director, Sustainability and Investor Relations, Eagle High Plantations, Indonesia

Pham Hong Duong 4th Annual International Schools China 2018

Pham Hong Duong

Chairman, Thanh Thanh Cong, Bien Hoa JSC (TTCS), Vietnam

Luong Van Tu 4th Annual International Schools China 2018

Luong Van Tu

Chairman, Vietnam Coffee-Cocoa Association (VICOFA)

Tran Cong Thang

Deputy Director General, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam

Oscar Martinez 4th Annual International Schools China 2018

Oscar Martinez

Sugar Trader, Engelhart Commodities Trading Partners, Singapore

Deng Yi 4th Annual International Schools China 2018

Deng Yi

Chairman Yunnan Sugar Association, China

George Barker

Head of Sugar for EMEA & Asia, Senior Vice President, INTL FCStone

Bianca Cherem 4th Annual International Schools China 2018

Bianca Cherem

Sugar Trader, COFCO International, Singapore

Randy Teo 4th Annual International Schools China 2018

Randy Teo

Trader, Czarnikow, Singapore

Irwan Shazman

Commodities Trader, MSM Trading international, UAE

Sathirapat Punyapas 4th Annual International Schools China 2018

Sathirapat Punyapas

Vice President, Corporate Strategy and Business Development Mitr Phol Group, Thailand

Flavio Castelar

Director Executive, APLA, Brazil

Marcos Antonio Mesquita

Senior Project Manager-Sugar and Ethanol, WEG

Pham Quoc Doanh 4th Annual International Schools China 2018

Pham Quoc Doanh

Chairman, Vietnam Sugarcane and Sugar Association (VSSA)

Vo Thanh Dang

Chairman and General Director, Quang Ngai Sugar Joint Stock Company, Vietnam

Do Thanh Liem

Chairman of Board of Management, Vietnam Sugar Joint Stock company (Vietsugar)

Suresh Kannan 4th Annual International Schools China 2018

Suresh Kannan

Senior Vice President, E.I.D Parry India Ltd, India

Tengku Haidar

Head for industrial sales, and special projects, MSM Malaysia Holdings

Artur Rozdorozhnyi

Precision Farming Solutions Manager, CNHi

Joost Gorter 4th Annual International Schools China 2018

Joost Gorter

Senior Sustainability Consultant, NewForesight, the Netherlands

Fitrian Ardiansyah 4th Annual International Schools China 2018

Fitrian Ardiansyah

Chairman, IDH, The Sustainable Trade Initiative, Indonesia

Adrian Soe Myint

Chief Digital Officer, Myanma Awba Group, Myanmar

John Keogh

Executive Board Member and Managing Principal, Vietnam Food Integrity Centre

Dr Dindo Campilan 4th Annual International Schools China 2018

Dindo Campilan

Regional Director Asia, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Stefanie van der Kaaij

Sustainability Advisor, Nedcoffee, Sucden Group, the Netherlands

Nguyen Van Hung 4th Annual International Schools China 2018

Nguyen Van Hung

Postharvest and Mechanisation Cluster, Sustainable Impact Platform, International Rice Research Institute (IRRI), Philippines

when & where

05 - 07 Dec 2018

The Reverie Saigon
22 – 36 Nguyen Hue Boulevard
& 57-69F Dong Khoi Street
Ho Chi Minh City | District 1
Vietnam
T:+84 28 3823 6688 F:+84 28 3822 3355
E:info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com

contact

Still have a question?

Speaking Opportunities
Sophia Zhao
+65-6508 2491
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Sponsorship Opportunities
Jonathan Kiang
+65 6508 2471
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Media & Association Partnership Opportunities
Eileen Tan
+65 6508 2462
eileen.tan@ibcasia.com.sg

STAY UPDATED ON OUR NEWS & EVENTS

Informa Connect is Singapore's leading event organiser. We conceive, develop and promote our own B2B industry conferences and corporate training courses, and offer tailored managed event solutions.

Find out more

COVID 19 Advisory from Informa
Learn More
close-image